نوآوری و دستاوردها

نوآوری و ویژگیها در جراحی قلب

- انجام اولين روش جراحی قلب به سبک نوين ويدئويی در ايران در خرداد ماه 1376 و با ارائه آن در کنگره های داخل و خارج و دارای بزرگترين آمار جهاني جراحي قلب PDA به روش ويدئوتوراکوسکوپی
- انجام اولين جراحی بای پس کرونر به روش ويدئويی MIDCAB و Off-Pump در ایران
- انجام اولين پيوند قلب در استان خراسان از سال 1382
- دو اختراع ثبت شده رسمی

تشکيل و اعزام تيم پيوند قلب دانشگاه به پاريس در سال1381 و انجام و راه اندازی پيوند قلب در سال 1382 در بيمارستان امام رضا (ع) ( اولین بیمار پیوندی با گذشت 14 سال بدون مشکل بیشترین عمر بیماران پیوند قلب در ایران را دارد)

about-dr-icon-01drnezafati.com-logo
about-dr-icon-02drnezafati.com-logo
about-dr-icon-03drnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo