تالیف کتاب توسط دکتر نظافتی:

1- مراقبتهای نوین در جراحی قلب و توراکس (چاپ دوم) - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1394

2- بیماریهای مادرزادی قلب - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

3- بیماریهای دریچه ای قلب - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

4- نارسائی قلب ، پیوند قلب - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

5- آریتمی های قلب - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

6- بیماریهای عروق کرونر قلب - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

7- داروهای قلبی ، رویکرد بالینی - انتشارات البرز - سال 1394

8- نگارش کتب دانشگاهی برجسته - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1394

9- پویائی دانشجوئی: تحصیل، پژوهش، ارائه - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1393

10- چگونه مقاله بنویسیم - انتشارات البرز - سال 1394

11- راهنمای زندگی سالم پس از عمل جراحی قلب- سال 1385

12- مراقبتهای نوین در جراحی قلب و توراکس – سال 1386 (کتاب برتر و برگزیده گروه پزشکی سال خراسان)

13- پزشکی مدرن - سال 1393

ارائه 2 مقاله تحقیقی در حين تحصيل پاریس( در موضوع پيوند قلب):
1. Ex.vivo pig to Human HeartTransplantation: An Histological Study ;Transplantation
Proceedings, Vol 27, NO 5 ( October), 1995: P 2635 پیوند قلب خوک به انسان
2. Thoracic Organ Transplantation : 1000 Cases ( La Pitié Experience )
Presented in the 4th International of the Middle east Society For Organ Transplantation هزار مورد پیوتد اعضاء داخل قفسه سینه ( قلب و ریه ) در بیمارستان پیتیه پاریس

about-dr-icon-01drnezafati.com-logo
about-dr-icon-02drnezafati.com-logo
about-dr-icon-03drnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo